URL of this page: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/languages/hmong.html

Health Information in Hmong (Hmoob)

A

Anthrax

 • Anthrax - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Asian American Health

 • Know HBV: What every Hmong should know About Hepatitis B and Liver Cancer - English
  PAUB HBV: Txhua tus Hmoob yuav tsum paub txog Kab Mobsiab B thiab lub siab ua cancer - Hmoob (Hmong)  PDF
  Stanford University, Asian Liver Center

B

Bacterial Infections

 • Brucellosis - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Glanders - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Biodefense and Bioterrorism

 • Plague - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Tularemia - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Breastfeeding

 • Lead Exposure during Pregnancy and Breastfeeding - English
  Raug Lead thaum Cev Xeeb Me Nyuam los yog Pub Niam Mis - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

C

Carbon Monoxide Poisoning

 • Carbon Monoxide Poisoning - English
  Daim Ntawv Qhia Txog Raug Pa Roj Carbon Monoxide Lom - Hmoob (Hmong)  PDF
  Centers for Disease Control and Prevention
 • Prevention Guidelines: You Can Prevent Carbon Monoxide Exposure - English
  Qhia Txojhauv kev tiv thaiv: Koj muaj peevxwm tiv thaiv kom txhob rau pa roj Carbon Monoxide lom - Hmoob (Hmong)  PDF
  Centers for Disease Control and Prevention

Childhood Immunization

 • Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine - English
  Tshuaj Tiv Thaiv Hom b (Hib) Haemophilus Influenzae - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Common Cold

 • Cover Your Cough - English
  Vov koj lub qhov ncauj thaum hnoo - Hmoob (Hmong)  PDF
  Centers for Disease Control and Prevention

Cosmetic Dentistry

 • Whitening - English
  Ntxuav Hniav Dawb - Hmoob (Hmong)  PDF  new
  California Dental Association

D

Dental Health

 • Oral Health for Seniors - English
  Kev kaj huv Ntawm Qhov Ncauj rau cov Neeg Laus - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association
 • Pregnancy (and Dental Health) - English
  Cev Xeeb Tub thiab Kev Kho Hniav - Hmoob (Hmong)  PDF
  California Dental Association
 • Preventive Care - English
  Kev Pab Tiv Thaiv - Hmoob (Hmong)  new
  California Dental Association
 • Sealants - English
  Yas Lo Hniav - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association
 • X-Rays - English
  Yees Duab Ntawm Cov Hniav (X-Rays) - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association
 • Xylitol - English
  Xylitol Qhov Qab Zib Uas Tiv Thaiv Kev Ua Kom Lwj - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association

Diabetes

 • 4 Steps to Control Your Diabetes for Life
  4 Kauj Ruam Los Tswj Cov Ntshav Qab Zib Rau Koj - Hmoob (Hmong)  Bilingual  PDF
  National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney DiseasesNIH
 • Manage Your Diabetes - English
  Saib Xyuas Koj Lub Plawv Kom Zoo Soj Ntsuam Koj Tus Kabmob Muaj Ntshav Qab Zib - Hmoob (Hmong)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH
 • Two Reasons I Find Time to Prevent Diabetes: My Future and Theirs - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  National Diabetes Education ProgramNIH

F

Flu

 • No Ordinary Flu - English
  Tsis Yog Kab Mob Hnoos Dog Dig - Hmoob (Hmong)  PDF
  Public Health - Seattle and King County

Flu Shot

 • Inactivated Influenza Vaccine - English
  Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kev Mob ua Npaws - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

G

Germs and Hygiene

 • Cover Your Cough - English
  Vov koj lub qhov ncauj thaum hnoo - Hmoob (Hmong)  PDF
  Centers for Disease Control and Prevention

Gum Disease

 • Receding Gums - English
  Pos Hniav Txav - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association

H

Hepatitis A

 • Hepatitis A Vaccine - English
  Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Siab hom A - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Hepatitis B

 • Know HBV: What every Hmong should know About Hepatitis B and Liver Cancer - English
  PAUB HBV: Txhua tus Hmoob yuav tsum paub txog Kab Mobsiab B thiab lub siab ua cancer - Hmoob (Hmong)  PDF
  Stanford University, Asian Liver Center
 • Pregnant? Get Tested for Hepatitis B - English
  Cev Xeeb Tub Los? Kuaj seb puas muaj kab mob siab B - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

HPV

 • Human Papillomavirus HPV (Gardasil) VIS - English
  KOOB TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB HPV (Human Papillomavirus) - Gardasil - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention
 • Human Papillomavirus HPV Vaccine Cervarix - English
  KOOB TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB HPV (Human Papillomavirus) - Cervarix - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

I

Infections and Pregnancy

 • Pregnant? Get Tested for Hepatitis B - English
  Cev Xeeb Tub Los? Kuaj seb puas muaj kab mob siab B - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

L

Lead Poisoning

 • Lead Exposure during Pregnancy and Breastfeeding - English
  Raug Lead thaum Cev Xeeb Me Nyuam los yog Pub Niam Mis - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Liver Cancer

 • Know HBV: What every Hmong should know About Hepatitis B and Liver Cancer - English
  PAUB HBV: Txhua tus Hmoob yuav tsum paub txog Kab Mobsiab B thiab lub siab ua cancer - Hmoob (Hmong)  PDF
  Stanford University, Asian Liver Center

P

Plague

 • Plague - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Polio and Post-Polio Syndrome

 • Oral Polio Vaccine - English
  Tshuaj Haus Tiv Thaiv Tus Mob Polio - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention
 • Polio Vaccine - English
  Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Tus Mob Polio - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Pregnancy

 • Pregnancy (and Dental Health) - English
  Cev Xeeb Tub thiab Kev Kho Hniav - Hmoob (Hmong)  PDF
  California Dental Association

S

Shingles

 • Shingles Vaccine - English
  Koob Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob Shingles - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Smallpox

 • Smallpox - English
  Tej Kev Tseeb Txog Kev Mob Qhua Taum - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Smokeless Tobacco

 • Smokeless Tobacco - English
  Yog hais tias koj zom...Cia Li Tsum Kiag - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association

T

Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccines

 • Diphtheria Tetanus and Pertussis Vaccines - English
  Cov Koob Tshuaj Tiv Thaiv tus Kab Mob Diphtheria, Tetanus (Txhav Tes Taw) Thiab Pertussis (Hnoos Ntev) - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention
 • Tetanus, Diphtheria (Td) Vaccine - English
  Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob Td - Hmoob (Hmong)  PDF
  Immunization Action Coalition; Centers for Disease Control and Prevention

Tick Bites

 • Tularemia - English
  Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Tooth Disorders

 • Wisdom Teeth - English
  Hniav Txhab - Hmoob (Hmong)
  California Dental Association

Tuberculosis

 • Active TB Disease - English
  Mob ntsws lawm - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Instructions for Collecting Sputum for TB - English
  Qhia txog kev nti qaub ncaug kuaj TB - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • TB Contact Investigations - English
  Kev Tsawb xyua Kev Kis Tus Kab Mob TB - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • TB Skin Test (Mantoux) - English
  Kev Sim Tshauj Ntawm Tawv Nqauj Tawv Txog Kev Kuaj Kab Mob TB - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health
 • Treatment for Latent TB Infection - English
  Kev kho kab mob ntsws - Hmoob (Hmong)  PDF
  Minnesota Department of Health

Characters not displaying correctly on this page? See language display issues.

Return to the MedlinePlus Health Information in Multiple Languages page.